טופס הצטרפות והסכמה לפרויקט התנדבותי "צעד אחד אחרי"

פיוטשרינג אפ טכנולוגיות (2017) בע"מ (להלן: "החברה") רואה עצמה כמחוללת שינוי ופורצת דרך בתחומי פעילותה ושואפת להגשים ולאפשר לציבור גדול להיחשף לכליה ולממש יכולות ופוטנציאל לפרק החיים הבא שלהם.

כחלק מתפישה זו החברה רואה חשיבות רבה במסירות, מקצועיות וביושרה של כל המעורבים בפעילותה.

החברה פיתחה על בסיס הדברים לעיל, שיטה, מודל וכלים להענקת שירותים שונים באמצעות מערכת דיגיטלית ייחודית המאפשרת בין היתר מתן ייעוץ תעסוקתי מרחוק.

בשל משבר הקורונה, ברצון החברה להיכנס מתחת לאלונקה ולהעניק לשורת יועצי/ות תעסוקה שיירתמו לפרויקט בהתנדבות מלאה, שימוש חינמי במערכותיה ובידע שברשותה, לטובת ציבור רחב שמצא עצמו במשבר תעסוקתי ממשי, ללא עלות (להלן: "הפרויקט").

 1. החברה תפרסם לציבור את מתן השירותים וקבלת הסיוע ללא עלות, ותפנה את הפונים שיהיו זכאים לקבלת הסיוע ליועצים מתאימים, אשר יצטרפו לפרויקט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. בטרם תפנה החברה את הפונים ליועצ/ת רלבנטי/ת, מתחייב/ת היועצ/ת להשלים הדרכה דיגיטלית שתתבצע על ידי החברה. הידע והמידע שהתקבל במסגרת ההדרכה מיועדים למטרות הבאות בלבד: (1) הפרויקט ההתנדבותי; (2) צרכי התקשרות ככל שתהיה בין הצדדים בעתיד; (3) שימוש פרטי ואישי של היועצ/ת.
 3. הפרויקט יכלול תוכנית ליווי וייעוץ בת חודש ימים עם כל לקוח במהלכה היועצ/ת ת/יקיים עמו  פגישות וידאו ותקשורת בצ'אטים. היועצ/ת ת/יודיע לחברה, בכמה פונים הוא/היא מעוניינ/ת לטפל בכל חודש, כאשר המספר המינימלי להשתתפות בפרויקט הוא 5 פונים והוא/היא מתחיי/בת לטפל בפניות אלו באופן מסור, נאמן ומקצועי.
 4. בין החברה לבין היועצ/ת לא יחולו יחסי עובד-מעסיק, וההתקשרות במסמך זה נועדה להנגיש את שירותי ומערכות החברה לציבור הרחב, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר והכל במתכונת התנדבות מלאה (ללא תמורה).
 5. היועצ/ת י/תעדכן ללא דיחוי את החברה על כל מניעה שלא מאפשרת לו/לה לקחת חלק בפרויקט או כל תקלה או תלונה שמתקבלת מצד המעורבים בפרויקט.
 6. ככל שבתום הפרויקט, י/תשלים היועצ/ת את המיונים של החברה, לרבות הכשרה מורחבת, תעמוד בפניו/ה האפשרות להצטרף לצוות היועצים של החברה, ולקבל הפניות של לקוחות למתן שירותים בתשלום.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנתק את היועצ/ת ממערכותיה, בכל שלב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. ככל שהצדדים ימצאו לנכון להתקשר ביניהם בהמשך ולאחר הפרויקט, ייעשה הדבר כפוף לחתימה על הסכם התקשרות בכתב למתן שירותים במתכונת עצמאית.
 9.   במשך תקופת הסכם זה ולאחר סיומה, ללא הגבלת זמן, מתחייב/ת היוע/צת, שלא לגלות ו/או להעביר ושלא לעשות שימוש במישרין או בעקיפין בכל מידע שהגיע אליה במסגרת הפרויקט וההכשרה, לרבות בקשר עם החברה ו/או לקוחותיה ו/או עסקיה ואשר אינם בנחלת הכלל. "מידע" לעניין סעיף זה – לרבות אך לא רק, מידע מסחרי, פיננסי, טכני, עסקי, כלכלי ו/או מקצועי אחר, רעיון, יצירה, פטנט, נתונים, שמות, כתובות, מסמכים, מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, מאזנים, מסמכי ניהול חשבונות, שיטות עבודה, רשימות לקוחות, מידע שנמסר על ידי הלקוחות במתן שירותי הייעוץ, רשימות ספקים, פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים ו/או מוצרים אחרים הקשורים בחברה או בלקוחות החברה ו/או כל תאגיד קשור וכל אינפורמציה אחרת, בין בכתב, בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת, בקשר עם החברה ו/או כל תאגיד קשור, ו/או בקשר עם מידע המשמש את החברה ו/או כל תאגיד קשור ו/או המצוי בבעלות החברה ו/או כל תאגיד קשור  ובלבד שכל אלו אינם מפורסמים בפומבי על ידי החברה או שהם מצויים בנחלת הכלל ובדרך לגיטימית.
 10. היועצ/ת י/תנקוט במירב המאמצים וי/תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו/ה כדי להבטיח שהמידע, או חלק ממנו, לא יגיעו לידיעתו של כל אדם שהוא לרבות תאגיד.
 11. היועצ/ת י/תודיע לחברה מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו. במידה ויינקטו נגד היועצ/ת הליכים אשר על פי דין ייאלצו אותו/ה לחשוף את המידע, הוא/היא מתחייבת להודיע על כך לחברה באופן מיידי על מנת לאפשר לחברה לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מקרה, לא י/תחשוף או י/תגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שינקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.
 12. מוסכם, כי כל מידע, לא יצורף ולא יוגש בשום הליך משפטי בין הצדדים אלא כפוף לבקשה לניהול ההליך בדלתיים סגורות או למתן צו מתאים שימנע פומביותו של המידע.
 13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומוסכם, כי המידע (כמוגדר לעיל) הוא קניינה הבלעדי של החברה, והיועצ/ת מתחייב/ת להחזיר לחברה כל מידע או מסמך שכולל את המידע מיד עם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא. היועצת מתחייב/ת, כי היא ו/או מי מטעמה ישתתפו בכל הליך בירור ובדיקה שיערכו על ידי החברה, בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על ידי החברה, בכל עת ובכל מקום בו תתבקש לעשות כן.